top of page

Lịch khai giảng

Các khóa học CPA Australia
 • F4: Luật kinh doanh cơ bản

 • F6: Kế toán tài chính & báo cáo tài chính

 • F8: Các khái niệm & Nguyên lý kế toán

 • P1: Đạo đức nghề nghiệp & Quản trị doanh nghiệp

 • P2: Kế toán quản trị chiến lược

 • P3: Báo cáo tài chính

 • Ôn tập môn P1

 • Ôn tập môn P2

 • Ôn tập môn P3

Các khóa học TalentLink thiết kế
 • Quản trị nguồn nhân lực

 • Ứng dụng luật lao động hiệu quả trong doanh nghiệp

 • Kỹ năng huấn luyện

 • Kỹ năng kèm căp

 • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định hiệu quả

 • Và một số khóa học khác...

bottom of page