top of page

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thuyết trình hiệu quả"

 

Thời gian đào tạo:

11/03/2015

 

bottom of page