top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả "cho hơn 20 nhân viên 

Khóa học được diễn ra trong ngày 28 & 29.06.2013 vừa qua:

 

 

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

bottom of page