top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Kỹ năng Bán hàng" cho nhân viên Công ty Mía Đường Thành Thành Công

Khóa học được diễn ra vào ngày: 15 và 16/11/2008

 

Công ty Mía Đường Thành Thành Công

bottom of page