top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức 02 khóa học cho Công ty Savills Việt Nam :

Effective Performance Management (for Leaders & Managers) (6,7/08/2009 và 20,21/08/2009)
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả (23,25,26 và 27/11/2009)

 

Công ty TNHH Savills Việt Nam

bottom of page