top of page

Trung tâm TalentLink đạ tổ chức thành công 3 khóa học cho khoảng 20 nhân viên của công ty Posco E & C Việt Nam:

  • Khóa học " Kỹ năng thương lượng" diễn ra vào ngày 21.06.2013

  • Khóa học " Kỹ năng lãnh đạo"  diễn ra vào ngày 25 & 26.07.2013

  • Khóa học"  Kỹ năng giải quyết vấn đề & đưa ra quyết định" diễn ra vào ngày  27.07.2013

Công Ty POSCO E & C Việt Nam

bottom of page