top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Đào tạo Kỹ năng Quản lý" cho nhân viên Công ty Liên doanh Orana Việt Nam

Khóa học được diễn ra vào ngày: 08 và 09/08/2009

 

Công ty Liên Doanh Orana Việt Nam

bottom of page