top of page

  OUCRU COMPANY ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Effective Conflict Management And Dynamic Decision Making Skills"

 

Thời gian đào tạo:

20&21/01/2016

 

 

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

 

 

Ho Diem Phuc

 • Thuc te

 • Gia tri

 • Vui ve

....

                           

 •  Cac xu huong giai quyet van de

 • Quan tam den rui ro va hieu qua cua lua chon khi ra quyet dinh

 • 2 giang vien nen lam viec truoc voi nhau de thong nhat nhung noi dung giong nhau tranh bi trung chu de nhung huong tiep can va noi dung khac nhau de tiet kiem thoi gian.

 

Ms.Huong

 • Chia se hay

 • Mo sau hon ve mau thuan

 

Nguyen Thi Le Thanh

 • Hieu duoc ban chat mau thuan

 • Lang nghe chu dong

 • Phong cach giao tiep

 

Lam Anh Nguyet

 • Giang vien rat lang nghe de nhan biet nhu cau cua hoc vien

 • Khuyen khich hoc vien phat bieu

 • Tao dieu kien de hoc vien trong lop lam viec nhom voi nhau

 

Duong Van Anh

 • Giang vien nhiet tinh

 • Cung cap them nhieu thong tin cho hoc vien

 • Can cho hoc vien thuc hanh nhieu hon

 

Cao Thu Thuy

 • Hap dan, loi cuon ve bai giang

 • Suc tich, co dong ve bai giang

 • Cung cap day du cac yeu to can thiet de hieu ro hon ve ban than va doi tac

 • Buoi hoc nen ket thuc luc 4h30

bottom of page