top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học " Kỹ năng tư vấn và tuyển dụng" cho khoảng 25 học viên của công ty NYK Line Việt Nam diễn ra vào ngày 03 & 10.08.2013

Công ty NYK Line Việt Nam

bottom of page