top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Selling Skills (Advanced Level)" cho nhân viên Công ty TNHH NYK Line Việt Nam

Khóa học được diễn ra vào ngày: 14 và 21/03/2009

 

Công ty TNHH NYK Line Việt Nam

bottom of page