Ông Yasushi Furukawa - General Diretor phát biểu mở đầu khóa học