top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học " " The Anti - Trust Compliance Policies" cho hơn 30 nhân viên của công ty MOL diễn ra vào ngày 26.9.2013 vừa qua

Mitsui O.S.K Lines

bottom of page