top of page

Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân trong kinh doanh"

 

Thời gian đào tạo:

29/11/2014

 

bottom of page