top of page

Kinh Đô Group 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ Năng Làm Việc Nhóm và Tăng Dịch Vụ Logistics "

 

Thời gian đào tạo:

24/04/2016

 

 

bottom of page