top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Effective Communication Skills"

 

Thời gian đào tạo:

14/05/2017

 

Công Ty Cổ phần Công nghệ HARAVAN

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

bottom of page