top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Phát triển kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp" cho 20 nhân viên Công ty Fair Field Việt Nam

Khóa học được diễn ra vào ngày: 17, 18, 25 & 26/08/2010

Công ty Fair Field Việt Nam

bottom of page