top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng quyết định và giải quyết mâu thuẫn"

 

Thời gian đào tạo:

27 & 28/07/2014

 

KHÓA HỌC " KỸ NĂNG QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN"

Công ty TNHH Detmold Packaging Việt Nam

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?
bottom of page