top of page

Công Ty Cổ Phần DAIKIN Việt Nam

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ năng Thương Lượng trong bán hàng "

 

Thời gian đào tạo:

24 / 08 / 2017

 

 

bottom of page