top of page

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng Thương Lượng trong bán hàng"

 

Thời gian đào tạo:

15/09/2017

 

bottom of page