top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thuyết trình hiệu quả"

 

Thời gian đào tạo:

25/08/2017

 

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

bottom of page