top of page

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Effective Sales Skills"

 

Thời gian đào tạo:

24, 25 & 26/01/2018

 

bottom of page