top of page

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp"

 

Thời gian đào tạo:

02/08/2018

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

bottom of page