top of page

Công ty Cổ Phần Việt Kim 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp & Kỹ năng thương lượng trong bán hàng"

 

Thời gian đào tạo:

06&07/09/2018

 

bottom of page