top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Nâng Cao Dịch Vụ Chăm Sóc

Khách Hàng "

 

Thời gian đào tạo:

02/08/2018

 

 

bottom of page