top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"SMART TALK_ HOW GOOD ARE YOUR PRESENTATION SKILLS"

Thời gian đào tạo:25/06/2015

 

 

bottom of page