top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Executive Presentation Skills"

 

Thời gian đào tạo:

22/08/2014

 

Công ty TNHH CapitaLand Việt Nam

bottom of page