top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học 

 ngày:22 & 23.03.2012: "Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh" 

ngày: 12 và 13/04/2012: "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp" 

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

 

Công ty CapitaLand

bottom of page