top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Leading Through Changes "

" Quản lý sự thay đổi "

Thời gian đào tạo:09/04/2015

 

 

bottom of page