top of page

Công ty TNHH CapitaLand ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" C.S Tips: Handling Objection "

 

Thời gian đào tạo:

31/03/2016

 

 

bottom of page