top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng Tư Vấn chuyên nghiệp  " cho khoảng 40 nhân viên diễn ra vào ngày 10 & 11.02.2014 vừa qua

Trung Tâm Anh Ngữ Apollo Hà Nội

bottom of page