Học viên đang thực hành cách chỉnh các tác phong khi trình bày và cách kiểm soát trạng thái run khi đứng trước đám đông