DAIKIN VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học  "Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp & Kỹ Năng Thương Lượng Trong Bán Hàng" Thời gian đào tạo: 06&07/ 09 / 2018

Go to link