top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Effective Communication and Team Building Skills"

 

Thời gian đào tạo:

09-12/05/2017

 

Công Ty AES

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

bottom of page